admin@namtok.go.th 075-809-267

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ตำบลน้ำตกเป็นสังคมน่าอยู่ การเกษตรอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีอยู่ดีมีสุข

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้านคุณธรรม และจริยธรรม

3. ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ การมีงานทำ เพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมั่นคง

5. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

6. พัฒนาบุคลากร องค์กร การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. มีเส้นทางการคมนาคมที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

2. ประชาชนมีสุขอนามัย ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอนุรักษ์

4. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคง

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

6. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น