admin@namtok.go.th 075-809-267

สำนักงานปลัด

นายวีระพงษ์ บุตรสิมมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายพิเชษฐ์ คงไข่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเสาวลักษณ์ อัมพวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางปัจฉิมาพร อำลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสิทธิพงศ์ เมืองด้วง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพิสมัย รุยหะชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมณีรัตน์ หมวดคง
ครู คศ.2
นางสาวอรอุมา รอดขวัญ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายโกศล เพชรสงค์
ตกแต่งสวน
นายสาโรจน์ วงศ์ทอง
พนักงานขับรถ
นายอัคคกิตติ์ สินธันยพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด