admin@namtok.go.th 075-809-267

อำนาจและหน้าที่ของ อบต.

อำนาจและหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


บทบาทหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

      ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ดังนี้

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ศุงอายุ และผู้พิการ

7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.บำรุงรักาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

2.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.ให้มีและบุรุงรักษาทางระบายน้ำ

4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12.การท่องเที่ยว

13.การผังเมือง

มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามาาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ต้องไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินการกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบสล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย