admin@namtok.go.th 075-809-267

คณะผู้บริหาร

นายถาวร วงษ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  08-7272-4611
นายสัมพันธ์ บัวเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนพ ประพฤติชอบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปริญญา รอดขวัญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล