admin@namtok.go.th 075-809-267

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอัคคกิตติ์ สินธันยพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
  0803982328
นางสาวพัชรี กลีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
  0620597812
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  0653564428
นางสาวจรรยา ศิริบัตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  0848895315
นายฉลาด ชูเมือง
ผู้อำนายกองช่าง
  0936892325