admin@namtok.go.th 075-809-267

สมาชิกสภา อบต.

นายไพโรจน์ เกิดความสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิรุจ ฑามาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิรุจ ฑามาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
นายบุญช่วย เกิดบัวเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
นายจรัส ละอองแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายธวัชชัย จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายไพโรจน์ เกิดความสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายจักรณรงค์ ทองน้ำแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายบรรเจิด ศรีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายประยุทธ แก้วศรีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายวิรัช น้อยคล้าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
นายภิญโญ ทองน้ำแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
นายสุบรรณ์ จันทร์ส่องแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายอุดม บุญถึงจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6