admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “คนลุ่มน้ำนครตรัง”ตำบลน้ำตก


  22 มิถุนายน 2566 , น. ,    อ่าน :   2883   ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำตก จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “คนลุ่มน้ำนครตรัง”ตำบลน้ำตก โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายลุ่มน้ำนครตรัง จัดฝึกอบรมการขยายผลการปลูกพืชผัก ผลไม้ โดยใช้สารชีวภาพ ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา และสารไล่แมลงจากสะเดา เพื่อส่งเสริมให้ตำบลน้ำตกเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีและผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้เสริมให้กับคนในพื้นที่ตำบลน้ำตก
ผู้ที่ต้องการหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา สามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง
ภาพประกอบข่าว