admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”


  27 กุมภาพันธ์ 2567 , น. ,    อ่าน :   138   ครั้ง

วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”  เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลัก 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่มาจำหน่าย สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ภาพประกอบข่าว