admin@namtok.go.th 075-809-267

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ


ระบบเศรษฐกิจ

 

              1 การเกษตร

- ยางพารา                          จำนวน           18,721         ไร่

- ปาล์มน้ำมัน                        จำนวน                400         ไร่

                  

              2 การประมง

       -

             3 การปศุสัตว์

ตำบลน้ำตก มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลน้ำตก       

    อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

            4 การบริการ

- มีร้านบริการขายของชำทุกหมู่บ้าน

 

            5 การท่องเที่ยว

ล่องเรือคลองปางลอดถ้ำวังพระยาพิชัย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,3 ตำบลน้ำตก เป็นแหล่งล่องเรือตาม

     ลำน้ำคลองปางเพื่อสัมผัสธรรมชาติ ที่มีความสวยงามตื่นตาตื่นใจกับการล่องเรือลอดถ้ำพระยาพิชัย

            6 อุตสาหกรรม

- กลุ่มผลิตโรงงานน้ำยาง

- ฟาร์มสุกร

            7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

-กลุ่มเครื่องแกง                                         1        กลุ่ม

           8 แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ทำสวนยาง สวน

              ผลไม้ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง