admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก


  31 มกราคม 2567 , น. ,    อ่าน :   187   ครั้ง

30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก หัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษา และตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนบ้านน้ำตก โรงเรียนบ้านวังธน โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำตก
ร่วมประชุมเพื่อเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชน รองประธานและเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน เนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตกยังไม่มีคณะบริหารที่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ และร่วมกันเสนอโครงการสำหรับเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2567
จากการประชุมร่วมกัน ที่ประชุมมีมติคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1. นายอรรถชัย  พลหลา                        เป็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก

2.  เด็กหญิงเมษินี  แก้วสุกใส                 เป็น  รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก

3.  เด็กชายนัธทวัฒน์  ทองแผน             เป็น   รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก

4. เด็กหญิงหยกชมพู  เพ่งพินิจ               เป็น  เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก

และที่ประชุมร่วมเสนอโครงการเพื่อจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. โครงการมัคคุเทศก์น้อย

2. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้

3. โครงการด้านกีฬา เช่น เปตอง ปิงปอง แบดมินตัน ว่ายน้ำ คาราเต้ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ

จากการประชุมในครั้งนี้ ทำให้ สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำที่สมบูรณ์ และสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกสามารถดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก ต่อไปได้

 
ภาพประกอบข่าว