admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ใชัน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำตก


  10 มกราคม 2566 , น. ,    อ่าน :   2852   ครั้ง

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายมนพ ประพฤติชอบ รองนายก อบต.น้ำตก เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  เพื่อรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาการใช้น้ำ พัฒนาคุณภาพน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสมมุ่ง หอมเกตุ)      หมู่ที่  2  โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ว่าให้มีการจัดทำบันทึกข้อตก(MOU) หะหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กับ ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  มีรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่า ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการดูแลบริหารจัดการ และบำรุงรักษา ดำเนินการจัดเก็ยค่าน้ำประปาเอง  หากประปาหมู่บ้านชำรุดเกินกว่าที่กลุ่มใช้น้ำแก้ไขได้  อบต.น้ำตก โดยกองช่างจะให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ภาพประกอบข่าว