admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565


  11 เมษายน 2565 ,    อ่าน :   115   ครั้ง

 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญประชาชนตำบลน้ำตกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 30  เมษายน  2565

โดยแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทาง 

1 เว็บไซต์ของ อบต.น้ำตก 

2. กล่องแสดงความคิดเห็น ที่ติดตั้งไว้ จำนวน 3 จุด ได้แก่ หน้าสำนักงาน อบต.น้ำตก, หน้า ศพด.บ้านมะขาม และ หน้าที่ทำการไปรษณีย์ย่อยตำบลน้ำตก บริเวณตลาดสามแยกบ้านมะขาม  3. ทาง FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ทางไปรษณีย์  ส่งมายัง อบต.น้ำตก  หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ทางโทรศัพท์/โทรสาร  075-809267

6. ทาง E-mail : saraban_06800913@dla.go.th

 

ดาวน์โหลด >> ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. 2565