เทศบาลตำบลหัวไทร
ประวัติเทศบาล
ข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหัวไทร > กฏหมายการเลือกตั้ง > ระเบียบ-ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

กฏหมายการเลือกตั้ง

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาลตำบล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
เอกสารดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องต่าง ๆ
ข้อมูลทั่วไป
อื่นๆ
ข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
1.pdf
1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๙
10.pdf
10ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๐
11.pdf
11ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
12.pdf
12ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
13.pdf
13ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
14.pdf
14ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  พ.ศ.๒๕๕๐
15.pdf
15ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐
16.pdf
16ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๕๐
17.pdf
17ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือแสดงไว้ที่เลือกตั้ง
18.pdf
18ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐
19.pdf
19ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ.๒๕๕๐
2.pdf
2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ.๒๕๔๙
20.pdf
20ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐
21.pdf
21ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๑
22.pdf
22ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๑
23.pdf
23ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๑
24.pdf
24ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑
25.pdf
25ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑
26.pdf
26ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินค่าปรับและเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องนำเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑
27.pdf
27ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง ในการแถลงผลงานของพรรคการเมือง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๑
3.pdf
3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐
4.pdf
4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ.๒๕๕๐
5.pdf
5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๐
6.pdf
6ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหละกเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๐
7.pdf
7ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๐
8.pdf
8ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๐
9.pdf
9ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๐