เทศบาลตำบลหัวไทร
ประวัติเทศบาล
ข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหัวไทร > กฏหมายการเลือกตั้ง > พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

กฏหมายการเลือกตั้ง

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาลตำบล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
เอกสารดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องต่าง ๆ
ข้อมูลทั่วไป
อื่นๆ
ข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
พรบ1.pdf
พรบ1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑
พรบ10.pdf
พรบ10ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐
พรบ11.pdf
พรบ11ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐
พรบ12.pdf
พรบ12ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐
พรบ2.pdf
พรบ2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ3.pdf
พรบ3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
พรบ4.pdf
พรบ4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑
พรบ5.pdf
พรบ5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๔๑
พรบ6.pdf
พรบ6ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ7.pdf
พรบ7ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๔๑
พรบ8.pdf
พรบ8ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑
พรบ9.pdf
พรบ9ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย