องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]17
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]16
3 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]205
4 ขอเชิญร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]24
5 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย [ 18 มิ.ย. 2563 ]153
6 ประกาศขยายประการแบบบัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]21
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 19 พ.ค. 2563 ]18
8 ประกาศ อบต.น้ำตก การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 6 พ.ค. 2563 ]6
9 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]22
10 รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]20
11 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]10
12 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]68
13 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]58
14 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (2) [ 28 พ.ย. 2562 ]60
15 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]61
16 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]19
17 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]21
18 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]18
19 ประกาศ.... เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562-เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]26
20 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6