วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนบ่อล้อ ลำทับ - บ้านนายสุริยา บุญอ่อน หมูู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธรุการโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจดมาตรวัดน้ำน้ำประปา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเก็บขยะบริเวณตลาดนัดบ้านมะขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังธน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง