วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำคลองลำเหลน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับมอบให้แก่เด็กนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำ คลองน้ำหอม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเพิมพ์ครื่องปริ้นซ์เตอร์ ยี่ห้อ Brother สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างจ้างทำตู้ใส่เอกสารอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนมและปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อแฟ้มสำหรับเสนอลงลายมือชื่อในเอกสาร (เซ็นชื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง