วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเพิมพ์ครื่องปริ้นซ์เตอร์ ยี่ห้อ Brother สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างจ้างทำตู้ใส่เอกสารอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนมและปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อแฟ้มสำหรับเสนอลงลายมือชื่อในเอกสาร (เซ็นชื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อครุภํณฑ์กีฬา (เก้าอี้กรรมการวอลเลย์บอล แบบยืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสนิท หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ - สายห้วยไฟ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นซ์เตอร์ FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง