องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

กองช่าง

 
 
นายสุพจน์  พจนอารี
 
หัวหน้าส่วนโยธา

 

 

 

 

นายเอกชัย รัตนคช

 นายช่างโยธา

พนักงานจ้าง

 

 

 

 

นายประทีป  เพ่งพินิจ

ผู้ช่วยช่างโยธา