องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

กองคลัง

นางสาวพัชรี  กลีบแก้ว 
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางติยาภรณ์  ประมวลศิลป์
นางมัทชิมา  ทองเสน
นางอารม  ศรีสง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานจ้าง
 
 
นางสุกุมา  วงศ์ทอง
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้