องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

สำนักงานปลัด

นายอัคคกิตติ์  สินธันยพงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.
นายวีระพงษ์  บุตรสิมมา
นายพิเชษฐ์  คงไข่
นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วสาย
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปัจฉิมาพร  อำลอย 

-ว่าง-

บุคลากร

นักวิชาการศึกษา

พนักงานจ้าง
นางสาวพิสมัย  รุยหะชู
นางมณีรัตน์  หมวดคง 
นางสาวอรอุมา  รอดขวัญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายโกศล  เพชรสงค์ นายไพรินทร์  ทองอยู่สุข  
ตกแต่งสวน
พนักงานขับรถ