องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรศักดิ์  ไทยเกื้อ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจรรยา  ศิริบัตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอัคคกิตติ์  สินธันยพงศ์
นางสาวพัชรี  กลีบแก้ว 
นายสุพจน์  พจนอารี 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนโยธา