องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

สมาชิกสภา อบต.

นายไพโรจน์  เกิดความสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิรุจ  ฑามาศ 
นายสุรศักดิ์  ไทยเกื้อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนิรุจ  ฑามาศ

นายบุญช่วย เกิดบัวเพชร
นายจรัส  ละอองแก้ว
นายธวัชชัย  จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายไพโรจน์  เกิดความสุข
นายจักรณรงค์  ทองน้ำแก้ว
นายบรรเจิด ศรีทอง
นายประยุทธ  แก้วศรีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายวิรัช  น้อยคล้าย
นายภิญโญ  ทองน้ำแก้ว
นายสุบรรณ์  จันทร์ส่องแสง
นายอุดม  บุญถึงจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6