องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

คณะผู้บริหาร

นายถาวร  วงษ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสัมพันธ์  บัวเพชร
นายมนพ  ประพฤติชอบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปริญญา  รอดขวัญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล