องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก และนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนในตำบลน้ำตก เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม?
2020-01-14
2019-08-20
2019-07-30
2019-07-26
2019-04-13
2019-01-09
2018-11-07
2018-06-27
2018-04-13
2017-05-31